Dutch-Forum Gebruiksvoorwaarden

Het hoofddoel van deze internet-site (www.dutch-forum.com) is het de Forumleden de mogelijkheid te bieden een databestand met informatie over andere leden alsook hun professionele activiteit op te zoeken en te raadplegen.

Alle gebruik niet conform aan de aard van deze gegevens is uitdrukkelijk verboden. De commercialisering van de inhoud van de site door verkoop, verhuur, verdeling of elke andere vorm van ter beschikkingstelling aan derden en dit tot welke doel dan ook, evenals, in het algemeen, enig ander niet strikt intern gebruik ter ondersteuning van de activiteiten van de rechtmatige gebruiker (bijvoorbeeld om de opgezochte personen door niet-leden te contacteren, om de eigen facturatie te verzorgen, om mailings of andere documenten of pakjes te verzenden naar de leden, …) zijn uitdrukkelijk verboden.

Bovendien is het kopi?ren of reproduceren van de inhoud van de site, onder andere teksten en plaatjes, strikt verboden, zonder schriftelijke toestemming van de makers van de site.

De uitgever, de verdeler en de leveranciers van informatie kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door de onnauwkeurigheid van de verstrekte informatie en de publieke gegevens.

De Dutch Forum -website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht.
Het Dutch Forum controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.

Een link houdt niet noodzakelijk in dat het Dutch Forum en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat het Dutch Forum de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Verplichtingen inzake deelname aan prikborden, discussiegroepen of chat-groepen. Bovengenoemde groepen en prikborden zijn plaatsen op het internet waar u een bericht of vraag naartoe stuurt en waar iedereen met dezelfde interesse het bericht of de vraag kan lezen en beantwoorden. Bij chat-groepen kunt u inloggen op een server en on line discussi?ren met andere gebruikers.

Berichten en links geplaatst door,voor en over organisaties en instanties en/of haar medewerkers en/of derden mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke goedkeuring van het beheer.

U geoorloofde, persoonlijke en niet-commerci?le berichten en informatie versturen en ontvangen. In discussiegroepen moet de informatie ook relevant zijn voor de betrokken discussiegroep. Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen,...

U mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaart u het Dutch Forum tegen alle aanspraken van derden.

Het Dutch Forum kan zonder kennisgeving gebruikers, berichten of vragen voor een prikbord of discussie groep van zijn websites weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden.

Het Dutch Forum kan u ook zonder kennisgeving de toegang tot een prikbord of discussie groep ontzeggen als u zich niet aan deze voorwaarden houdt. Hij hoeft zijn weigering niet te motiveren.

Het Dutch Forum is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de prikborden, discussie- of chatgroepen, noch voor het gebruik dat derden van de op de discussiegroepen vermelde e-mailadressen zouden maken.

De matie op de Dutch Forum-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Het Dutch Forum streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan het Dutch Forum hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Indien er een vergissing of lacune wordt vastgesteld, is The Dutch Forum er enkel toe verplicht de nodige maatregelen te nemen om de leverancier van de informatie ervan op de hoogte te brengen, opdat deze er, in de mate van het mogelijke, rekening kan mee houden bij de volgende uitgave. Verder is The Dutch Forum geen enkele rechtzetting verschuldigd en geenszins aansprakelijk. Problemen kunt u steeds melden aan de webmaster van de betrokken Dutch Forum-website.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Dit bestand maakt deel uit van een verklaring voor de Commissie ter bescherming van de persoonlijk levenssfeer.

Elke lid, die zijn identiteit kan bewijzen, heeft het recht, om binnen de wettelijke voorwaarden, de informatie opgenomen op de site met betrekking tot zijn persoon, in te zien, door middel van een aanvraag per elektronische mail of login naar de ledenlijst. Een ieder kan de rechtzetting van elk foutief individueel persoonsgegeven, ontvangen.

Op dezelfde manier kan ook een ieder die zijn identiteit bewijst, de op zich betrekking hebbende gegevens, laten verwijderen.

Teneinde zich te verzekeren dat de aanvragen wel degelijk van de desbetreffende personen uitgaan , zullen deze aanvragen volgens de volgende procedures gescheiden :

  1. Het verwijderen van een inschrijving uit dit gegevensbestand kan via een E-mail te verzenden aan the Dutch Forum (info[AT]dutch-forum[DOT]com)
  2. De E-mail dient minstens de naam, gebruikersnaam, geregistreerd email adres en telefoonnummer te bevatten van de persoon die de verwijdering van haar naam aanvraagt. Hierna zal indien nodig een mondelinge verificatie plaatsvinden.
  3. De beheerder van de gegevensbank verbindt er zich toe de gegevens die het voorwerp uitmaken van dergelijke aanvragen, daadwerkelijk te vernietigen of terug te sturen.
  4. Tenslotte heeft elke persoon het recht zich te verzetten tegen het gebruik van de gegevens die op haar betrekking hebben, en dit om ernstige of gewettigde redenen.

De gebruiker van de internet-site wordt verondersteld zich te schikken naar de bepalingen van de regels tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.